گردهمایی و اجرای هنرجویان آموزشکاه موسیقی اوج

گردهمایی و اجرای هنرجویان آموزشکاه موسیقی اوج-فرهنگسرای طوبی 10 دیماه 1394 ساعت 18